Izvršilno pravo je pri nas urejeno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju

Področje izvršilnega prava je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki je bil nedavno noveliran. Gre za dokaj zapleteno področje, saj sega globoko v posameznikovo sfero in tako vpliva na potek življenja posameznika. Prav zato je nujno potrebno, da je področje izvršilnega prava dobro regulirano in je s tem poskrbljeno tako za dolžnikov kot tudi za upnikov dobrobit. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju v področje izvršilnega prava vnaša veliko novosti. Zakon prinaša novosti predvsem pri izvršbi na plačo. Glede izvršbe na plačo so se v zadnjih letih pojavljala številna vprašanja, in sicer predvsem glede dovoljenega obsega izvršbe na plačo, vrstnega reda in tudi učinka upravne izplačilne prepovedi.

izvršba na plačo terjatve

Kako je v Zakonu o izvršbi in zavarovanju urejena izvršba na plačo?

Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki se približuje ureditvi omejitev, kot jo pozna zakon, ki ureja davčno izvršbo (ZDavP-2), vendar niso spremenjene zgolj omejitve izvršbe, ampak je bistveno, da spremenjena ureditev omejitve izvršbe natančneje opredeljuje prejemke, za katere veljajo omejitve, in s tem natančno določa obseg izvršbe na plačo.

Omejitve izvršbe se v Zakonu o izvršbi in zavarovanju nanašajo na vsa denarna sredstva oz. denarne prejemke, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino (ZDoh-2), štejejo za dohodek iz delovnega razmerja. Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezani z zaposlitvijo. Med dohodke iz delovnega razmerja štejemo predvsem:

  • plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,
  • regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino, solidarnostno pomoč,
  • povračilo stroškov v zvezi z delom,
  • boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana,
  • nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo, vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki,
  • prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,
  • nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost,
  • dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja.

izvršilno pravo converta

Poleg navedenega so v 37. členu ZDoh-2 našteti še nekateri drugi dohodki, ki jih lahko štejemo med dohodke iz delovnega razmerja. Po 37. členu Zakona o dohodnini se šteje za dohodek iz delovnega razmerja tudi regres za letni dopust.

Izvršbo na plačo je torej potrebno izvršiti na vse zgoraj navedene dohodke, tudi na regres, ki pripada vsakemu zaposlenemu, z upoštevanjem omejitev iz 102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

Zakon o izvršbi in zavarovanju omejuje višino izvršbe na plačo

Zakon o izvršbi in zavarovanju pa navaja tudi nekatere omejitve, ki se nanašajo tudi na povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja. Slednje pravzaprav pomeni, da se pri določitvi zneskov, na katere lahko seže izvršba na plačo, upoštevajo vsi prejemki iz delovnega razmerja, ki jih prejme posameznik. Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju lahko upnik v izvršbi na plačo zaseže dohodke iz 37. člena ZDoh-2 do dveh tretjin, vendar po novem tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 76% minimalne plače, če pa dolžnik preživlja poleg sebe tudi druge osebe, mu mora poleg zneska v višini 76% minimalne plače ostati še znesek v višini dohodka, določenega za osebe, ki jih je dolžan preživljati.

V Convertu ponujamo različne možnosti izvedbe izvršbe

Tudi v Converti se ukvarjamo z izvršbami in pri tem natančno upoštevamo Zakon o izvršbi in zavarovanju. Upnikom lahko pomagamo tudi z izvršbo na računu dolžnika. Seveda izvršbo izvedemo na podlagi verodostojne listine, ki dokazuje obstoj terjatve, ki jo terjamo od dolžnika.

Pestra je tudi ponudba drugih storitev

V Converti pa svojim strankam pomagamo tudi z mednarodno izterjavo terjatev. Ker se zavedamo, da je za upnike izjemno težko izterjati dolg v tujini, bomo z veseljem priskočili na pomoč. S svojo mrežo partnerjev, ki smo jo ustvarili v več tujih državah, bomo poskrbeli, da bo dolg izterjan hitro in v celoti. Med samim procesom izterjave se trudimo ohranjati dober odnos z dolžnikom ter tako omogočimo sodelovanje med dolžnikom in upnikom tudi potem, ko je izterjava enkrat končana.

Vas zanima več o storitvah, ki jih v Converti ponujamo? Oglejte si našo spletno stran in se prepričajte o pestrem naboru storitev, ki so vam na voljo. Seveda smo vam ves čas dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o Zakonu o izvršbi in zavarovanju še zastavljajo ter vam tako pomagali pri odločitvi o storitvi, ki jo potrebujete. Prav tako vam lahko razložimo, kako poteka izvršba na podlagi verodostojne listine in kako izvršbo uredi sodišče.

 

Morda ti bo všeč tudi...