Kaj javno naročanje sploh je in kdo je k postopkom javnega naročanja zavezan?

Kadar govorimo o javnem naročanju oz. o postopkih javnega naročanja, govorimo o skupku dejanj, ki se opravljajo z namenom čim ugodnejšega pridobivanja storitev, blaga oz. gradenj. K javnemu naročanju so zavezani neposredni, pa tudi posredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov – govorimo predvsem o ministrstvih, vladnih službah, agencijah, javnih zavodih kot so šole, zdravstveni domovi in bolnišnice, pa tudi Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in drugi državni organi in lokalne skupnosti ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil, kot so javno podjetje ali z njim povezane družbe. V Republiki Sloveniji je tako zavezanih že več kot 2000 naročnikov.  Na drugi strani so lahko ponudniki v sklopu javnega naročanja vse fizične oz. pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo. Pri tem evropska zakonodaja ne dopušča diskriminacije med domačimi in tujimi ponudniki, zaradi načel prostega pretoka storitev, blaga in kapitala, slovenska zakonodaja pa tako sledi evropski.

Področje javnega naročanja je v Sloveniji dokaj zapleteno področje, ureja pa ga več zakonov. Med najpomembnejše spadajo Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil nedavno noveliran ter Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

Javno naročanje za odvetniške storitve

Pomen javnega naročanja v Republiki Sloveniji in v svetu

Javno naročanje se je v zadnjih letih v Republiki Sloveniji precej razširilo. Tako se ocenjuje, da se dan danes okrog polovica vsega državnega proračuna porabi samo za javna naročila.  Ocenjuje se tudi, da se v postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12% bruto družbenega produkta v Evropski uniji. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

Dodatna poklicna kvalifikacija s področja javnega naročanja za hitrejši karierni razvoj

Ker vidimo, da je pomen javnega naročanja tako v Sloveniji, kot tudi v Evropi vedno večji, se je potrebno zavedati tudi velikega pomena poznavanja omenjenega področja. Posamezniki, ki področje javnega naročanja dobro poznajo imajo pri razvoju svoje kariere na omenjenem področju večje možnosti za hiter in učinkovit razvoj. S tem namenom v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. pripravljamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja. Pridobitev dodatne kvalifikacije s področja javnega naročanja se priporoča vsem osebam, ki so vsakodnevno oz. pogosto v stiku z omenjenim področjem ali pa to šele bodo. Pridobitev poklicne kvalifikacije bo pripomogla k hitrejšemu in efektivnejšemu razvoju poklicne kariere posameznika. Da se oseba v program lahko prijavi mora imeti dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazba ter v zadnjih treh letih osebi ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Program izobraževanja je sestavljen iz predavanj, vaj, delavnic ter zaključnega izpita

Program, ki smo ga pripravili je zanimiv in natančno opisuje tako postopke javnega naročanja, kot tudi posebnosti javnih naročil, ki jih v slovensko legislativo vpeljuje zakonodaja. V sklopu programa za pridobitev poklicne kvalifikacije se bodo zvrstila predavanja o postopkih javnega naročanja. Posebej se bomo posvetili tudi sami oddaji javnih naročil. Ker se zavedamo pomembnosti elektronskega javnega naročanja bomo posebno sekcijo predavanj namenili prav elektronskemu javnemu naročanju, ter razložili delovanje portala za javno naročanje, kjer se objavljajo skoraj vsa javna naročila z izjemno evidenčnih javnih naročil. Predavanjem bodo sledile vaje, ki jih bodo nadzorovali strokovnjaki, udeleženci programa pa bodo na vajah pridobivali dodatno znanje o javnem naročanju ter o delovanju elektronskega javnega naročanja v Sloveniji. Po koncu vaj se izvedejo še delavnice na temo postopkov javnega naročanja, na katerih bodo lahko udeleženci svoje znanje še utrdili. Program za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije se bo zaključil s pisnim in ustnim preverjanjem znanja. Kandidati lahko pristopijo k izpitu, če so izpolnili pogoj, to je 75-odstotno udeležbo na predavanjih. Za ocenjevanje in preverjanje doseganja učnih izidov programa je odgovorna tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom določi izvajalec usposabljanja. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil naziv ”strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji”.

Celotna izvedba izobraževalnega programa je zasnovana na uporabniku prijazen način. Strokovnost vseh sodelujočih je zagotovljena. Predavatelji, ki bodo izvedli predavanja ter nadzorovali vaje in delavnice, so podkovani s strokovnim znanjem, ki ga bodo učinkovito prenesli na vse sodelujoče, na vajah in delavnicah pa bodo sodelujoči pridobili veliko novega znanja ter utrdili znanje, ki so ga pridobili na predavanjih.

in-house javna naročila

Urniki predavanj so znani, zato pohitite s prijavo

Predavanja, vaje, delavnice ter izpit se bodo zvrstili 1.,2.,8. In 9. 10 2918 od 8 – 18:00 ure v dvorani Uradnega lista RS na Dunajski cesti 167 v Ljubljani. V primeru dodatnih vprašanj o sami poklicni kvalifikaciji ali o programu smo vam dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na vprašanja, ki se vam pred prijavo v program še zastavljajo.

 

Morda ti bo všeč tudi...