Pestra ponudba najrazličnejše pravne literature v naši e-knjigarni

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije zavedamo, kako zelo pomembna je literatura, ki opisuje pravno področje, smo vam v naši knjigarni pripravili pestro zbirko pravnih knjig in druge pravne literature s katero bodo lahko študentje prava in pravniki poglabljali svoje znanje ali pa ga razširjali, prav tako pa zbrana pravna literatura pomaga pri konkretiziranju zakonskih določb ter posledično pri reševanju praktičnih pravnih primerov.

Ustrezna pravna literatura močno olajša delo pravnikov na različnih področjih

Pravne knjige in druga pravna literatura pomaga pri dopolnjevanju vsebine zakonov ter njihovem konkretiziranju. S pomočjo teoretičnih knjig, ki jih lahko kupite v naši pravni knjigarni si lahko pomagate pri utemeljevanju določb zakonov in pri njihovem razumevanju. Nenazadnje pa v spletni knjigarni ponujamo tudi veliko zakonov s komentarjem, ki zakon in zakonske določbe še dodatno razlagajo in jih konkretizirajo.

V e-knjigarni ponujamo pestro zbirko najrazličnejših knjig, pravnih priročnikov in zakonov. Danes so med najpopularnejšimi in najbolj prodajani Družinski zakon, Zakon o zemljiški knjigi, Gradbeni zakon, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in Zakon o izvršbi in zavarovanju, ponujamo pa tudi številne druge zakone, med najbolj pričakovanimi je v tem trenutku Kazenski zakonik s komentarjem, pri pisanju katerega je sodelovalo več kot 10 avtorjev.

pravna literatura

V naši online knjigarni sta na voljo tako Družinski zakonik kot tudi Zakon o zemljiški knjigi

Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili lepo razloži problematiko, ki je slovenska zakonodaja (še) ne ureja, nato pa se posveti koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

V knjigarni lahko kupite tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1). Zemljiška knjiga predstavlja eno izmed temeljnih pravnih knjig s področja stvarnega prava. Kljub njenemu izjemnemu pomenu je bila Zemljiška knjiga v našem pravu kar dolgo časa zanemarjen pravni akt, danes pa močno pridobiva na svojem pomenu. V uvodnih pojasnilih Zakona o zemljiški knjigi sta avtorja podajata strnjen vpogled v sistem našega zemljiškoknjižnega prava. Pri tem so poudarjene spremembe, ki jih je prinesla novela ZZK-1C, s katero se je spremenila približno tretjina celotnega zakona, vključena pa je tudi novela ZZK-1D, ki je stopila v veljavo 9. decembra 2017, prav tako pa tudi spremembe na podlagi drugih zakonov (Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin in Zakona o državnem odvetništvu). Poglavitna novost v primerjavi z drugo izdajo tega dela pa je sistematičen pregled sodne prakse po poglavjih in posameznih določbah ZZK-1. Zbrana je sodna praksa od leta 2011 dalje. Judikati so večinoma podani v obliki razširjenih jeder, ki sta jih avtorja Uvodnih pojasnil »izrezala« iz utemeljitev posameznih odločb.

Gradbeni zakon v gradbeno zakonodajo Republike Slovenije vnaša obilico novosti

V spletni knjigarni je moč naročiti tudi Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom avtorice mag. Sabine Jereb. Nov gradbeni zakon se je pričel uporabljati s 1. junijem 2018 in nadomešča starejši Zakon o graditvi objektov. Novi gradbeni zakon se osredotoča predvsem na integracijo postopkov, ter tako prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje.

e-knjigarna

V knjigarni pa je dostopna tudi novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Ker pa je v Sloveniji vse bolj popularno tudi področje javnega naročanja smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije odločili, da v naši pravni knjigarni predstavimo tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (novela ZPVPJN-B). Novela ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo. Zakon bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek, spreminja ureditev vlaganja zahtev za revizijo zaradi zaščite javnega interesa z določljivostjo razlogov za vložitev zahtevka in sodnega varstva. Prav tako so v noveli nekoliko drugače urejeni pogoji za presojo aktivne legitimacije pri vlaganju zahtevkov za revizijo,  na novo pa so urejeni tudi roki za vložitev revizijskega zahtevka. Novela z zakonsko ureditvijo občne seje zagotavlja enotnost odločanja Državne revizijske komisije, primerneje in natančneje ureja ustno obravnavo, ki jo lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje. Z novimi določbami novela zagotavlja primernejša in učinkovitejša pravna sredstva za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila – namesto časovno neomejene možnosti uveljavljanja ničnosti uvaja izpodbojnost pogodbe, pri čemer daje sodniku tudi več diskrecijske pravice o odločanju o nadaljnji usodi že sklenjene pogodbe ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin posameznega primera.

Nenazadnje pa v naši online knjigarni ponujamo tudi Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki ponuja spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno.

Morda ti bo všeč tudi...