Kaj je kontroling, komu koristi in kdo ga izvaja?

Kontroling oz. finančni kontroling je po definiciji sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja, ter primerjanje trenutnih rezultatov z načrtovanimi. Sodobni kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na različnih področjih in tako pomaga vodilnemu kadru pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Kontroling je sestavljen iz štirih osnovnih funkcij:

  • planiranje: načrtovanje poslovanja, proračun,
  • koordinacija ciljev: kontroliranje in spremljanje, primerjanje realiziranega in načrtovanega, analiziranje odmikov in trendov,
  • nadzor in formiranje: sistematičen prikaz podatkovin poročanje,
  • napovedovanje in usmerjanje: strateško odločanje na podlagi podatkov ter korektivno ukrepanje.

Kontrolinga nikakor ne smemo zamenjevati s finančnim računovodstvom, saj je finančno računovodstvo bolj  usmerjeno na zunanje uporabnike finančnih podatkov. Na drugi strani je kontroling sistem rednega poročanja, namenjen uporabnikom znotraj podjetja. Služi torej potrebam kakovostnega upravljanja in pravočasnega odzivanja na spremembe. V primeru slabega kontrolinga podjetja imajo vodilni v podjetju slabši pregled nad dobičkonosnostjo in likvidnostjo podjetja, prav tako pa je težko upravljati s stroški podjetja. Vse skupaj tako vodi v slabše vodenje podjetja in slabše poslovne rezultate.  Kontroling izvajajo osebe, ki jih imenujemo kontrolorji. V večini primerov gre za specijalizirane računovodje.

Digitalizacija transakcij in poslovanja nasploh, močno vpliva na sam kontroling

Način poslovanja podjetij se iz leta v leto spreminja. Z dobo digitalizacije so transakcije postale enostavnejše in tako hitrejše, pa tudi povezanost med subjekti je širša. Prav zato je moto tokratne konference ”kontroling v digitalni realnosti”. Potrebe strank se spreminjajo, novi poslovni modeli pa tako prinašajo nove zahteve managerjem, kontrolorjem in finančnikom. Vsi našteti zato nujno potrebujejo najnovejše informacije, nove pristope, nove načine razmišljanja, pripravljenost prevzeti tveganja in svobodo pri novih poslovnih modelih. Kontroling v digitalni realnosti se hitro spreminja, kontrolorji in druge udeležene osebe pa morajo trendom slediti.

kontroling

Kako najbolje izbrati način kontrolinga za posameznko podjetje?

V praksi uvedba kontrolinga za posamezno podjetje predstavlja samostojen projekt, v katerem morajo sodelovati vse vodje oddelkov oz. posameznih služb v podjetju, ki se jih vključuje v projekt. Za vsako podjetje je potrebno določiti področja in kazalnike, s pomočjo katerih bomo kontroling izvajali. Pomembno je, da kazalnike zastavimo tako, da bomo imeli možnost spremljati in primerjati rezultate daljšega časovnega obdobja. Uvedemo lahko tudi več kazalnikov, ki pa morajo biti primerni dejavnosti podjetja, nedvoumno definirani, ter jasni vsem, ki jih bodo uporabljali. Za kvalitetne in pravočasne odločitve mora imeti podjetje sistem, ki vsebuje preverjene, kvalitetne in združene podatke iz več virov, saj je število uporabnikov podjetja, ki koristijo kontroling več.

Seveda pa je pri uvedbi kontrolinga izjemno pomembno, da si pomagamo z uvedbo prave informacijske tehnologije, ki je je – roko na srce – danes veliko. Pomembno je, da podjetje izbere najbolj primeren paket za svojo dejavnost in podjetje kot celoto. Danes je tudi na slovenskem trgu že veliko različnih orodij za podporo kontrolingu. V kolikor v podjetju ni ustrezno usposobljenega kadra je pravilna odločitev da se sklene pogodba z zunanjimi svetovalci, ki lahko oblikujejo rešitev po potrebah podjetja. S strokovnega in stroškovnega vidika je to pametna odločitev, saj imajo dobri zunanji kontrolorji veliko znanja, predvsem pa prakse.

Adriatic kontroling konferenca za boljše razumevanje najnovejših trendov

Zaradi izjemne pomembnosti kontrolinga za podjetje, smo pri Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. pripravili konferenco o kontrolingu, ki se bo odvila 19. 4. 2018 v Thermani Laško. Adriatic kontroling konferenca je strokovno posvetovanje, ki vsako leto združi spoznanja ter izkušnje uspešnih managerjev, kontrolorjev, finančnikov, pa tudi informatikov in akademikov iz Slovenije in tujine. Poslanstvo kontroling konference je prikazati evropske trende na področju kontrolinga in vodenja s cilji, ponuditi številne priložnosti za izmenjavo izkušenj in spoznavanje sodobnih poslovnih praks. Na tokratni kontroling konferenci bomo v prvi vrsti govorili o spreminjajoči se vlogi kontrolinga v dobi digitalizacije in o pomembnosti le-tega za uspešno poslovanje podjetij. Nadalje bomo govorili o številnih praksah kontrolinga, opisali bomo tudi atraktivna orodja, ki se pri kontrolingu s pridom uporabljajo, prav tako pa bomo govorili še o prijaznem dostopu do informacij za uporabnike.

Predavatelji, ki bodo na kontroling konferenci predavali, prihajajo tako iz Slovenije kot tudi iz tujine, zato se bodo predacanja odvijala tako v slovenskem kot tudi v hrvaškem jeziku. Predavatelji so podkovani s strokovnim znanjem, ki ga bodo posameznikom ustrezno predali in jim zaupali tudi praktične izkušnje. Izobraževanje bo za kontrolorje tako še posebej dragoceno, saj je ključnega pomena, da pri kontrolingu dobro naučeno teoretično znanje prenesemo v prakso.

Ker so izkušnje iz preteklih let pri organiziranju kontroling konferenc pokazale, da je dvodnevno druženje z izkušenimi strokovnjaki ključnih poslovnih področij pomembna dodana vrednost konference, bo 17. Adriatic kontroling konferenca spet potekala z dvodnevnim programom.

V primeru dodatnih vprašanj o kontrolong konferenci za kontrolorje nas kontaktirajte po e-pošti ali pa nas pokličite po telefonu. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam tako pomagali do odločitve o prijavi.

Morda ti bo všeč tudi...