Najemna pogodba za stanovanje

Najemna pogodba za stanovanje predstavlja vrsto najemne pogodbe, s katero se najemodajalec zaveže, da bo v zameno za najemnino najemojemalcu za določen čas odsvojil stanovanje.

Najemna pogodba za stanovanje je opredeljena v stanovanjskem zakoniku

Najemna pogodba za stanovanjePodročje stanovanjskega prava je podrobneje urejeno v stanovanjskem zakoniku, ki opredeljuje tudi najemno pogodbo za stanovanje in njene bistvene sestavine, vnos katerih v pogodbo omogoča visoko stopnjo pravne varnosti pri sklenitvi pogodbe.
Obvezne sestavine najemne pogodbe za stanovanje so:

 • opis stanovanja (lega, površina, struktura, komunalna opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja);
 • identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
 • ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje;
 • odpovedni razlogi, ki jih določa 103. člen tega zakona;
 • vrsta najema po kategorijah najemnih stanovanj;
 • določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
 • višina najemnine ter način in roke plačevanja;
 • način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
 • določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja;
 • čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas;
 • način predaje stanovanja.

Najemna pogodba za stanovanje vzorecObveznosti najemodajalca po podpisu najemne pogodbe za stanovanje

Najemodajalec mora najemniku ob podpisu najemne pogodbe ali po njem predati stanovanje, ki je opremljeno za normalno rabo. Tudi po podpisu pogodbe o najemu stanovanja, mora najemodajalec stanovanje vzdrževati, najemojemalcu pa je ves čas trajanja najemne pogodbe za stanovanje odgovoren za stvarne in tudi pravne napake. V roku 30 dni po sklenitvi najemne pogodbe za stanovanje mora najemodajalec prijaviti oddajo stanovanja.

Obveznosti najemojemalca po podpisu najemne pogodbe za stanovanje

Najemnik stanovanja mora po podpisu najemne pogodbe za stanovanje uporabljati najeto stanovanje v skladu s pogodbo. Po podpisu najemne pogodbe za stanovanje je najemnik stanovanja najemodajalcu odškodninsko odgovoren za povzročanje škode, hkrati pa mora najemodajalcu dopustiti vstop v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno.
V odvetniški pisarni Žagar vam pomagamo tudi pri sestavi pogodbe za najem stanovanja vzorec pogodbe, ki vam bo v pomoč, lahko najdete tudi na naši spletni strani.

Morda ti bo všeč tudi...