Finančna preiskava kot podlaga za odvzem premoženja nezakonitega izvora

Postopek odvzema premoženja nezakonitega izvora se opravi na podlagi finančne preiskave, ki je predhodno odrejena zoper posameznika. Gre za preiskovalni postopek, ki ga Specializirano državno tožilstvo na predlog predlagatelja (FURS, CURS, policija,…) odredi zoper posameznika ob hitrejši rasti premoženja in ob sumu zagrešitve kataloškega kaznivega dejanja. Sama finančna preiskava nujno še ne pomeni odvzema premoženja, saj mora tožilec krivdo posameznika in nezakonito pridobitev premoženja dokazati v pravdnem postopku, ki poteka pred sodiščem. Kontroverzno pa je, da legislativa Republike Slovenije dopušča, da se v pravni državi vodi preiskovalni postopek zoper posameznika, o katerem dotični posameznik ni obveščen.

Odvzem premoženja nezakonitega izvora odvetniki

Sporna uporaba 68.a člena ZDavP-2 v preiskavi

V preiskavi sodeluje tud FURS, ki ponavadi predhodno opravi postopek davčno inšpekcijskega nadzora po spornem 68.a členu ZDavP-2, po katerem je preiskovancu že odmeril davek od nenapovedanih dohodokov. Naj spomnimo, da je navedeno določilo v povezavi s 25. členom ZDavP-2G ustavno sporno, saj je pravica do odmere davka po 125. in 126. členu ZDavP-2 ob uveljavitvi 68.a člena lahko že zastarala, FURS pa v praksi veesno izvaja davčni nadzor za ta obdobja. Govorimo torej o kršitvi retoraktivnosti pravnih aktov, ki jo prepoveduje že URS v svojem 155. členu z dikcijo: ”Zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj.”

Sprejem Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in njegova problematika

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki je bil sprejet 2. 11. 2011 je s finančno preiskavo tesno povezan in državi omogoča, da na podlagi finančne preiskave, ki je zoper posameznika odrejena, le-temu odvzame premoženje nezakonitega izvora. Pri tem je potrebno izpostaviti, da se za uvedbo postopka finančne preiskave dovolj, da posameznik razpolaga s premoženjem sumljivega izvora v vrednosti 50.000EUR.

Postopek o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je pravdni postopek in torej teče pred civilnim sodiščem. Prične se na pobudo državnega tožilca, ki vloži tožbo zoper osumljenega. Stranka se v postopku ves čas sooča s prevaljenim dokaznim bremenom, saj mora namreč dokazati, da je prirast premoženja ustvarila z legalnimi sredstvi. Odprto je ostalo vprašanje, ali se premoženje odvzame posamezniku, ki je klasneje pravnomočno oproščen obtožbe o storitvi kataloškega kaznivega dejanja, na katerega bo dalo odgovor ustavno sodišče.
V nekaterih primerih lahko na predlog državnega tožilca sodišče odredi tudi začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora ali začasen odvzem nezakonitega premoženja, kar pomeni, da osumljenemu prepreči razpolaganje s premoženjem ali pa ga začasno odvzame, dokler postopek ni pravnomočno končan. Razvidno je torej, da lahko sodišče odvzame premoženje že pred koncem samega postopka oz. pred pravnomočno sodbo v kateri bi osumljeni sploh bil spoznan za krivega, ali pa bi bil celo pravnomočno oproščen.

Morda ti bo všeč tudi...