Pravne knjige, pravni priročniki in druga pravna literatura predstavljajo osnovno ”orodje” pravnikov

Pravo in literatura gresta pravzaprav z roko v roki. Pravne knjige predstavljajo osnovno “orodje” pravnikov, odvetnikov, sodnikov itd., brez katerega bi bilo reševanje pravnih problemov veliko bolj težavno ali bolje rečeno, skoraj nemogoče. Pravne knjige lahko razdelimo v več vrst. Najpogostejše pravne knjige so seveda zakoni, vendar zakoni še zdaleč ne predstavljajo vse relevantne pravne literature. Pri interpretaciji in utemeljevanju zakonov in zakonskih norm si pravniki velikokrat pomagajo z različnimi teoretičnimi pravnimi knjigami, ki doprinesejo k razlagi posameznih določb zakona ali pomagajo argumentirati določeno zakonsko normo. Pravna literatura pa sestoji tudi iz pravnih priročnikov in drugih pisovin.

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo izjemnega pomena pravnih knjig tudi pri nas omogočamo spletno prodajo pravne literature. Trenutno so najbolje prodajni Gradbeni zakon (ZG), ki nadomešča prejšnji Zakon o graditvi objektov, Družinski zakonik (DZ), Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) z uvodnimi pojasnili, Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem ter Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z uvodnimi pojasnili.

pravna literatura

Pravna knjiga Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili, ponuja pester nabor sprememb na področju gradbeništva

V pravni knjigi Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili, ki bo v veljavnost stopil 1. junija 2018, je predstavljena predvsem integracija postopkov. Gradbeni zakon tako prinaša združitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja, a tudi združitev vseh drugih doslej ločenih postopkov izdajanja soglasij v en sam postopek in v enotno gradbeno dovoljenje. Ob tem pa zakon prinaša tudi številne druge novosti, ki jih ne smemo spregledati. Tako moramo na prvem mestu izpostaviti dejstvo, da so “soglasja” prekvalificirana v “mnenja” ki so podlaga za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Prav tako ne smemo pozabiti, da s ciljem krepitve pravne varnosti Gradbeni zakon investitorje zavezuje k podajanju nezavezujočih informacij pred začetkom upravnih postopkov ter hkrati uzakonja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Obseg objektov se širi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti, spreminjajo se tudi pogoji za začetek gradnje in obseg gradenj, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Z uvedbo novega zakona se delno spreminja in dopolnjuje postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ki se bistveno poenostavlja.

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z uvodnimi pojasnili, je ena izmed temeljnih pravnih knjig s področja stvarnega prava

Zakon o zemljiški knjigi je (ZZK-1) poleg Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ena izmed temeljnih pravnih knjig na področju stvarnega prava. Uvodna pojasnila ponujajo strnjen vpogled v sistem našega zemljiškoknjižnega prava. Pri tem se poudarjajo predvsem spremembe, ki jih je prinesla novela ZZK-1C, s katero se je spremenila približno tretjina celotnega zakona. Vključena je tudi novela ZZK-1D, ki je stopila v veljavo 9. decembra 2017, prav tako pa tudi spremembe na podlagi drugih zakonov, kot sta Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin in Zakona o državnem odvetništvu. Ena izmed najpomembnejših novosti Zakona o zemljiški knjigi je ta, da zakon ponuja sistematičen pregled sodne prakse po poglavjih in posameznih določbah ZZK-1.

Vse glasnejše so tudi spremembe na področju javnega naročanja

V Republiki Slovenija so vse aktualnejša tudi tema postopki javnega naročanja. Le teh je iz leta v leto več, področje pa je zato podvrženo nenehnim izboljšavam in spremembam. Z izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja so se na tem področju izvedle korenite spremembe, ki jih morajo posamezniki, ki so z omenjenim področjem v stiku, nujno poznati. Novela zakona ureja informatizacijo postopka pravnega varstva z vzpostavitvijo portala eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, izbranim ponudnikom in Državno revizijsko komisijo, prav tako pa bolj jasno ureja takse za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek. Z novelo zakona pa je bilo poskrbljeno tudi za uvedbo primernejših in učinkovitejših pravnih sredstev za uveljavljanje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Pravna literatura, ki jo ponujamo pa obsega tudi Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili (ZIZ) in Družinski zakonik

Pravna knjiga “Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili” je bila prav tako spremenjena in prinaša pester nabor sprememb, ki jih ne smemo spregledati. Zakon ponuja spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno, uvaja spletne dražbe za prodajo premičnin in nepremičnin, nudi učinkovito varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine ter izboljšuje inštituta seznama dolžnikovega premoženja. Prav tako pa Zakon o izvršbi in zavarovanju ponuja prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Med pravnimi knjigami in pravno literaturo je zelo iskan tudi Družinski zakonik, ki podaja celovit opis sprememb, ki jih nova zakonodaja prinaša, posebno pozornost pa namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica pa v zakonu opozori tudi na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

Morda ti bo všeč tudi...