Razdelitev premoženja v primeru razveze zakonske zveze ali razpada zunajzakonske skupnosti

O razdelitvi premoženja največkrat govorimo ob razvezi zakonske zveze oz. razpadu zunajzakonske skupnosti, ki jo glede razdelitve premoženja enačimo z zakonsko zvezo. Lahko gre za razvezo zakonske zveze na tožbo ali za sporazumno razvezo zakonske zveze. Potrebno pa se je zavedati, da se lahko razdelitev premoženja med zakoncem zahteva tudi brez pravne podlage razveze zakonske zveze.

Usoda skupnega in posebnega premoženja v primeru razdelitve premoženja

Premoženje zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev delimo na skupno in posebno. Predmet razdelitve v primeru razveze zakonske zveze ali razpada zunajzakonske skupnosti je skupno premoženje. Skupno premoženje je premoženje, ki sta ga partnerja pridobila v času trajanja zakonske oz. zunajzakonske skupnosti, posebno premoženje pa je premoženje, ki ga je imel vsak partner pred vstopom v zakonsko oz. izvenzakonsko skupnost ali pa ga je v času zveze pridobil kako drugače, razen z delom, na primer kot darilo, dediščina, preživnina, zavarovalnina, odškodnina za nepremoženjsko škodo, ipd. Vprašanje, ki se pogosto pojavi je, kaj se zgodi, če eden izmed parterjev svoje posebno premoženje vlaga v skupno. Sodna praksa kaže na to, da se v danem primeru poveča delež skupnega premoženja posameznika.

Na podlagi 59. člena ZZZDR se deleži na skupnem premoženju ob razdelitvi premoženja med parterjema enakomerno porazdelijo, lahko pa se partnerja ob razdelitvi premoženja o sami razdelitvi tudi sporazumeta. V primeru spora glede razdelitve skupnega premoženja je potrebno upoštevati tudi, da sodišče ne upošteva zgolj dohodka vsakega posameznika, pač pa tudi druge okoliščine, kot je na primer delo v gospodinjstvu, skrb za otroke, opravljanje domačih del, pomoč zakoncu in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.

Ugotovitvi deležem premoženja posameznika sledi razdelitev premoženja

Ko se ugotovijo deleži na skupnem premoženju, se premoženje na predlog razdeli po pravilih, ki veljajo za delitev solastnine. Lahko gre za sporazumno delitev, lahko pa o razdelitvi premoženja odloči sodišče. Kadar o razdelitvi premoženja odloča sodišče, si mora v skladu z zakonsko hierarhijo primarno prizadevati, da se stvari razdelijo tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del stvari, za katerega izkažejo upravičen interes. V navedenem primeru razdelitve premoženja govorimo o fizični delitvi. Šele v primeru, da fizična delitev ni mogoča oz. fizična delitev sicer je mogoča, pa bi s takšno delitvijo prišlo do zmanjšanja vrednosti stvari, sodišče stvar razdeli tako, da se stvar proda in kupnina razdeli (civilna delitev). Lahko pa namesto prodaje en partner izplača drugega.

Razveza zakonske zveze delitev premoženja

Razdelitev premoženja in razveza

Morda ti bo všeč tudi...