Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb ima krajši zastaralni rok kot to velja nasplošno

Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb pogodb pomeni, da upnik po preteku določenega časa od svojega dolžnika ne more terjati izpolnitve dolga. Terjatev iz civilne preide v naturalno. V primeru, da dolžnik to terjatev kljub temu poravna pa poravnanega zneska ni upravičen terjati nazaj, saj je poravnal nekaj, kar je dejansko dolgoval in tako nima kondicijskega zahtevka proti upniku. Vendar ne poznamo zgolj zastaranja terjatev iz gospodarskih pogodb, pač pa tudi zastaranje terjatev iz delovnega razmerja, zastaranje občasnih terjatev, zastaranje terjatev zavarovalnice, zastaranje regresne terjatve ter nasploh zastaranje katerekoli terjatve, ki jo ima upnik do dolžnika. Pri tem gre za institut, ki na upnika pritiska, da pravočasno izterja terjatev, ki jo ima do dolžnika. Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb prične teči prvi naslednji dan, ko je imel upnik pravico terjatev izterjati od dolžnika. Pri tem ima vsaka terjatev svoj zastaralni rok. Zastaralni rok pomeni čas, ki je potreben za zastaranje. Zastaralni rok je določen na podlagi zakona, kar pomeni, da ga upnik in dolžnik na podlagi dogovora ne moreta niti skrajšati niti podaljšati. Splošni zastaralni rok znaša 5 let in velja za vse terjatve, za katere v zakonu ni določen drugačen zastaralni rok. Zastaralni rok za zastaranje terjatev iz gospodarski pogodb je krajši, in znaša 3 leta. Zakon pa določa na primer naslednje posebne zastaralne roke:

  • 1 leto: terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva; terjatve RTV postaj za sprejem programov; terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov; terjatve za naročnino na občasne publikacije (časopisi, revije); terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do medmrežja, za storitve zagotavljanja uporabe elektronske pošte in elektronskih poštnih predalov, za storitve vzdrževanja spletnih strani in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih; terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih. Posebnost teh terjatev je, da začne zastaranje teči šele po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo.
  • 3 leta: terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina); terjatve iz gospodarskih pogodb; terjatev najemnine (zakupnine); odškodninske terjatve (3 leta odkar je oškodovanec zvedel za škodo in povzročitelja).
  • 10 let: terjatev na izstavitev listine za vpis v zemljiško knjigo; terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo, pravnomočen sklep o izvršbi).
  • 15 let: odškodninska terjatev za škodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe (zastara v petnajstih letih po polnoletnosti oškodovanca). – ko se izteče čas, predpisan za zastaranje kazenskega pregona : odškodninska terjatev, če je bila škoda povzročena s kaznivim dejanjem (samo v primeru, ko je za kazenski pregon predpisan daljši zastaralni rok kot je zastaralni rok po opisanih pravilih). – kadar je upnikova terjatev zavarovana z zastavno pravico (zastavna pravica) ali hipoteko, se upnik celo po preteku zastaralnega roka lahko poplača iz obremenjene stvari (ne pa več iz drugega dolžnikovega premoženja), pod pogojem, da jo ima v rokah (v posesti) ali da je njegova pravica vpisana v javni knjigi (npr. hipoteka v zemljiški knjigi).

Zastaranje terjatev iz gospodarskih pogodb Converta

Converta ponuja storitve, ki jih je potrebno opraviti po zastaranju terjatve iz gospodarske pogodbe

V družbi Converta, ki je specializirana za upravljanje s terjatvami, se ukvarjamo tudi s problematiko zastaranja terjatev iz gospodarskih pogodb. Naše storitve zajemajo tako dejanja pred zastaranjem terjatve kot tudi aktivnosti po zastaranju terjatve iz gospodarske pogodbe. S primernim pristopom v procesu izterjave, ki sledi zastaranju terjatve iz gospodarske pogodbe, ostanejo odnosi med upnikom in dolžnikom neokrnjeni. Ker smo v podjetju Converta nadvse profesionalni, za odnos med upnikom in dolžnikom poskrbimo ter tako ohranjamo tudi možnost sodelovanja med obema strankama tudi v prihodnosti. Poleg izterjave v primeru zastaranja terjatev iz gospodarskih pogodb pa ponujamo tudi izterjavo v primeru zastaranja terjatev iz delovnega razmerja, zastaranje občasnih terjatev, zastaranje terjatev zavarovalnice, zastaranje regresne terjatve ter nasploh zastaranje katerekoli terjatve. Poleg tega pa ponujamo tudi druge storitve. Ena izmed najbolj iskanih v zadnjem času je svetovanje v primeru stečaja poslovnega partnerja in poizvedovanje o bonitetnih ocenah poslovnih partnerjev. Ukvarjamo pa se tudi z izvršbami tako doma kot v tujini.

Vabimo vas, da nas obiščete in se z nami o zastaranju različnih terjatev tudi pogovorite

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu, kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo na vsa vprašanja o zastaranju terjatev iz gospodarskih pogodb ter o zastaranju drugih terjatev z veseljem odgovorili ter se z vami pogovorili tudi o možnostih, ki so vam ostale za naprej. Vabimo pa vas tudi, da se oglasite v naši poslovalnici, kjer bomo lahko začeli z učinkovitim postopkom izterjave zastarane terjatve.

Zastaranje terjatev iz delovnega razmerja Converta

Morda ti bo všeč tudi...